Category Archives: Итгэл

Цаг хугацааны эхлэлээс л хүмүүс амийн эх үндэс болгон гэр бүлээ эрхэмлэн дээдэлж ирсэн. Гэр бүлийн тухайд соёл, ёс заншил ялгаатай байсан ч энгийн нэг…

Read more

 Хүүхэд зөвхөн ээжээсээ л амь авч чадна. Учир нь хүүхэд төрүүлж чадах нэгэн нь зөвхөн ээж. Христийн шашин эхэлснээс хойш л хүмүүс Эцэг Бурхан гэдэг…

Read more

Аврагчийн нэрний учир утга Бурханы авралын ажил руу сайтар анхаарч харвал Аврагчийн нэрийг мэдэх нь яагаад чухал болохыг ухаарна. Бидэнд аврал соёрхох гэсэндээ Бурхан Ариун…

Read more

Амралтын өдрийн тухай Христчин хүн бүрийн мэддэгчлэн Бурханд мөргөл тэмдэглэдэг өдөр гэж бий. Христийн шашныхан тэр өдрийг голдуу ням гараг гэж заадаг. Христийн шашны 850…

Read more

Мөргөлийн дүрэм Хуримын ёслолоос гадна эмэгтэй хүн толгойны алчуур өмссөн нь хаана байна? Хуриман дээр толгойны алчуур зүүх, мөргөл дээр толгойны алчуур зүүх хоёр хоорондоо…

Read more

Алгасал баяр бол Бурханы жил тутам болдог гурван удаагийн долоон баярын анхны баяр юм. Бурхан эдгээр баярыг тогтоож, үеийн үед ариун баяр болгон сахь хэмээн…

Read more

Бурханы мөнхийн амлалт шингэсэн баптисмын ёслолд ус хэрэглэдэг Сүмд явж, Библи сурч, Бурханд итгэх итгэлийн зорилго нь Библийн дагуу бол сүнсэндээ мөнх амь олж авах…

Read more

Ихэнх хүмүүс Эх Бурханы талаар ойлголтгүй байдаг. Тиймээс тэд Эхийг ойлгох гэж хайн, мөн Библиэр Түүний авралтай холбоотой зүйлсийг эрэлхийлдэг. Бурхан яг тэр зорилгын төлөө…

Read more

Христийн хоёр дахь ирэлт нь шүүлтийн өдөртэй адилхан уу? Бурханы ард түмнийг авралд хөтлөхөөр Есүс Христ үүлэн дунд ирнэ гэж Библид зөгнөсөн байдаг. Бурханы сүм…

Read more

Библийн Еврей номонд Бурхан гэж хэрэглэгддэг үг нь Эцэг Эх Бурханыг мэдэхгүй хүнд яагаад ч юм нэг нууцыг харуулдаг. Бурханыг ганц тоон дээр “Ел”,“Елоах” гэж…

Read more

10/12