Category Archives: Ан Сан Хун Христ

Аврагчийн нэрний учир утга Бурханы авралын ажил руу сайтар анхаарч харвал Аврагчийн нэрийг мэдэх нь яагаад чухал болохыг ухаарна. Бидэнд аврал соёрхох гэсэндээ Бурхан Ариун…

Read more

Христийн хоёр дахь ирэлт нь шүүлтийн өдөртэй адилхан уу? Бурханы ард түмнийг авралд хөтлөхөөр Есүс Христ үүлэн дунд ирнэ гэж Библид зөгнөсөн байдаг. Бурханы сүм…

Read more

Алгасал баяр бол өнөө үед ирэх Аврагчийг таних туйлын тэмдэг юм. Бурханы сүм Солонгос улсад Алгасал баярыг тогтоосон Ан Сан Хун Христийг Хоёрдугаар Христ гэж…

Read more

Есүсийг хоёр дахиа ирэхэд нь Түүнийг таньж болох тэмдэг Библид байдаг. 2000 жилийн өмнө Есүс Христийн энэ газар ирэхийг нь хуучин гэрээний Библи дээр урьдчилан…

Read more

4/4