Category Archives: Тэнгэр Эх

Цаг хугацааны эхлэлээс л хүмүүс амийн эх үндэс болгон гэр бүлээ эрхэмлэн дээдэлж ирсэн. Гэр бүлийн тухайд соёл, ёс заншил ялгаатай байсан ч энгийн нэг…

Read more

 Хүүхэд зөвхөн ээжээсээ л амь авч чадна. Учир нь хүүхэд төрүүлж чадах нэгэн нь зөвхөн ээж. Христийн шашин эхэлснээс хойш л хүмүүс Эцэг Бурхан гэдэг…

Read more

Ихэнх хүмүүс Эх Бурханы талаар ойлголтгүй байдаг. Тиймээс тэд Эхийг ойлгох гэж хайн, мөн Библиэр Түүний авралтай холбоотой зүйлсийг эрэлхийлдэг. Бурхан яг тэр зорилгын төлөө…

Read more

Библийн Еврей номонд Бурхан гэж хэрэглэгддэг үг нь Эцэг Эх Бурханыг мэдэхгүй хүнд яагаад ч юм нэг нууцыг харуулдаг. Бурханыг ганц тоон дээр “Ел”,“Елоах” гэж…

Read more

4/4