Category Archives: Христийн шашны үндэс

Амралтын өдрийн тухай Христчин хүн бүрийн мэддэгчлэн Бурханд мөргөл тэмдэглэдэг өдөр гэж бий. Христийн шашныхан тэр өдрийг голдуу ням гараг гэж заадаг. Христийн шашны 850…

Read more

Мөргөлийн дүрэм Хуримын ёслолоос гадна эмэгтэй хүн толгойны алчуур өмссөн нь хаана байна? Хуриман дээр толгойны алчуур зүүх, мөргөл дээр толгойны алчуур зүүх хоёр хоорондоо…

Read more

Алгасал баяр бол Бурханы жил тутам болдог гурван удаагийн долоон баярын анхны баяр юм. Бурхан эдгээр баярыг тогтоож, үеийн үед ариун баяр болгон сахь хэмээн…

Read more

Бурханы мөнхийн амлалт шингэсэн баптисмын ёслолд ус хэрэглэдэг Сүмд явж, Библи сурч, Бурханд итгэх итгэлийн зорилго нь Библийн дагуу бол сүнсэндээ мөнх амь олж авах…

Read more

4/4