News

Ихэнх хүмүүс Эх Бурханы талаар ойлголтгүй байдаг. Тиймээс тэд Эхийг ойлгох гэж хайн, мөн Библиэр Түүний авралтай холбоотой зүйлсийг эрэлхийлдэг. Бурхан яг тэр зорилгын төлөө…

Read more

Христийн хоёр дахь ирэлт нь шүүлтийн өдөртэй адилхан уу? Бурханы ард түмнийг авралд хөтлөхөөр Есүс Христ үүлэн дунд ирнэ гэж Библид зөгнөсөн байдаг. Бурханы сүм…

Read more

Библийн Еврей номонд Бурхан гэж хэрэглэгддэг үг нь Эцэг Эх Бурханыг мэдэхгүй хүнд яагаад ч юм нэг нууцыг харуулдаг. Бурханыг ганц тоон дээр “Ел”,“Елоах” гэж…

Read more

Алгасал баяр бол өнөө үед ирэх Аврагчийг таних туйлын тэмдэг юм. Бурханы сүм Солонгос улсад Алгасал баярыг тогтоосон Ан Сан Хун Христийг Хоёрдугаар Христ гэж…

Read more

Есүсийг хоёр дахиа ирэхэд нь Түүнийг таньж болох тэмдэг Библид байдаг. 2000 жилийн өмнө Есүс Христийн энэ газар ирэхийг нь хуучин гэрээний Библи дээр урьдчилан…

Read more

25/25